Przejdź do treści

Karmienie piersią

Oświadczenie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania w sprawie karmienia piersią w miejscach publicznych.

Jako Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania chciałbym podkreślić, iż karmienie piersią jest naturalnym zjawiskiem związanym z rozwojem każdego człowieka i stanowi afirmację macierzyństwa. Nie mogę się zatem zgodzić na separowanie kobiet karmiących piersią z przestrzeni publicznej.

Nie można zapomnieć, iż Polska od 25 lat jest Stroną Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie ONZ w dniu 20 listopada 1989 r. W naszym kraju zagwarantowane są prawa przysługujące każdemu dziecku, także temu najmniejszemu. Dziecko ma nade wszystko potrzebę zdrowego rozwoju, na który bardzo korzystnie wpływa karmienie piersią. Warto w tym miejscu wspomnieć w szczególności o postanowieniach Konwencji zawartych w art. 1, art. 2, art. 6 ust. 2 i 24 ust. 2 pkt a, d i e, do których pełnej realizacji zobowiązane jest nasze Państwo.

Kobieta ma prawo od swobodnego karmienia piersią w miejscach publicznych. Przepisy polskiego prawa nie zabraniają karmienia w miejscu publicznym (restauracji, centrum handlowym czy w komunikacji miejskiej). Przedsiębiorca, który wywiera presję na karmiącej kobiecie, aby zmieniła miejsce karmienia, działa bezprawnie. Karmiąca matka, która zostanie wyproszona ma prawo dochodzenia odszkodowania od właściciela obiektu na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, gdyż takie zachowanie może być uznane za przejaw dyskryminacji ze względu na płeć. Przepis art. 6 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania zakazuje nierównego traktowania osób fizycznych m.in. ze względu na płeć m.in. w zakresie dostępu i warunków korzystania z usług, jeżeli są one oferowane publicznie. Przepis art. 12 tejże ustawy stanowi, że w przypadku naruszeń zasady równego traktowania […], w stosunku do osoby fizycznej, w tym w związku z ciążą, urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, osobom fizycznym przysługuje roszczenie o odszkodowanie.

Wojciech Kaczmarczyk – Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania 2016

Źródło: PAP

Zawstydzanie matki karmiącej dziecko w miejscu publicznym jest niezgodną z prawem formą nierównego traktowania - wyrok w sprawie do której przyłączył się RPO

Sąd Apelacyjny w Gdańsku uwzględnił apelację Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, zasądził 2000 zł zadośćuczynienia dla matki, której uniemożliwiono swobodne karmienie piersią w jednej z restauracji w Sopocie. Sąd nakazał także jej przeproszenie przez właściciela restauracji.  Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania przed Sądem Apelacyjnym, wyrokowi Sądu Okręgowego zarzucając naruszenie przepisów ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, zawstydzanie matki karmiącej dziecko w miejscu publicznym jest niezgodną z prawem formą nierównego traktowania ze względu na płeć. Karmienie piersią w miejscu i w czasie dogodnym dla matki i dziecka jest nie tylko zgodne z prawem, ale wskazane dla zdrowia dziecka.  Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, rozpowszechnianymi przez Ministerstwo Zdrowia, wskazane jest karmienie dziecka do 6 miesiąca i kontynuowanie do ukończenia przez dziecko 2 roku życia i dłużej. Ministerstwo Zdrowia wyraźnie zaznacza, że karmienie piersią w miejscach publicznych jest częścią życia społecznego

Wzbudzanie w kobietach przekonania, że karmienie piersią jest czymś wstydliwym, że nie mogą one karmić w miejscu i czasie dogodnym dla siebie i dziecka, może prowadzić do ograniczania udziału kobiet w życiu społecznym albo do skrócenia czasu karmienia piersią.

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Rzecznika Praw Obywatelskich

Data: 2017-12-14